کلکسیون فرش

قالیچه جانمازی با طرح محراب

قالیچه جانمازی با طرح محراب ، بافته شده در اصفهان و یا کاشان و تراکم 402000 گره در متر مربع از ذخایر موزه ی فرش ایران. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :