نقوش و طرح های فرش

نفایس قالی ایران

گزارش تصویری از نفایس قالی ایران

 

 

 

 

 

 با تشکر از نسرین خدا بنده طراح قالی بیجار

منبع :