نقوش و طرح های فرش

طرح محرمات یا قلمدانی

در صورتی که متن فرش با نوارهایی با عرض مساوی و با رنگ های مختلف و مزین به موتیف های ریزنقشی تقسیم گردد ، بطوریکه زمینه فرش به صورت راه راه به نظر برسد ، در اصطلاح به آن طرح محرمات می گویند . این طرح یکی از قدیمی ترین نقش مایه هایی است که از زمان هخامنشیان تا کنون به گونه های گوناگون بر روی انواع پارچه ترمه و دست بافته های گره دار ، مناطق مختلف بافندگی ایران منعکس شده است . این ، طرح که در پاره ای از نقاط به آن قلمدانی نیز می گویند مورد نظر بافنده های فارس ، کردستان ، تبریز و قم است . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :