نقوش و طرح های فرش

منظره شکارگاه بهرام گور

یکی از زیبا ترین قالیچه های تصویری کاشان که در طرح آن از داستان های خمسه نظامی الهام گرفته شده است و منظره شکارگاه بهرام گور را در دیدگاه ما قرار می دهد . در شانزده کتیبه حاشیه فرش اشعاری از نظامی گنجوی بافته شده است . این قالیچه در موزه فرش ایران قرار دارد . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :