نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه تبریز

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی تبریز ( گل شاه عباسی ) منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :