نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه تبریز

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی تبریز ( ظل السلطان ) منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :