نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش تصویری از نمایشگاه فرشهای اصیل بیرجند (گل فرنگ)

گل فرنگ

گزارشگر: زهره معصومی

منبع :