نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه کاشان

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی کاشان ( حاشیه ی سنتی ) منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :