نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه ملایر

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی ملایر ( حاشیه ی خرچنگی ) منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :