نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه ملایر

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی ملایر منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :