نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه جوشقان

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی جوشقان منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :