مرمت و شستشوی فرش

روایت تصویری فرش گاز گرفته!!!!!

روایت تصویری فرشی که سگ گاز گرفته بود و با چله کشی بطلمه ای و پود کرباسی و گره فارس مرمت شد!

تهیه کننده: داوود گوهری

منبع :