نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه بیجار

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی بیجار منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :