نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه ترکمن

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی ترکمن منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :