نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه قم

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی قم منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :