مرمت و شستشوی فرش

مرمت و رفوی فرش (قسمت پنجم)

• پود کشی در قالی تخت

همانطور که قبلاً در تارکشی قالیها گفته شد، قالی را از قسمت سوراخ بر روی تخته شیب دار از 4 طرف با میخ صاف و کشیده محکم می کنند. نخ پود مناسب با قالی که تا حدی نازک تر از پود قالی است را داخل سوزن مناسب با رجشمار می کنند، بعد از اولین پودی که قرار است کشیده شود چند رج قبل از اولین تار داخل پود قالی بین دو تار کرده و در امتداد پود حرکت داده و درست از کنار اولین تار کشیده شده درآورده و از آن یکی در میان، عکس پود رج قبل سوزن را رد می کنند. پس از رد کردن آخرین تار، سوزن را دوباره وارد قالی ساخته در امتداد پود حرکت داده و بعد از چند رج از قالی خارج نموده و دوباره از همان محل خارج شده، داخل قالی کرده و به صورت مورب وارد رج بعد ساخته و عمل رج قبل را ادامه می دهند.

• پود کشی در قالی نیم لول


دو نخ پودی که مناسب با قایل است داخل دو سوزن کرده و از اولین پودی که قرار است کشیده شود، چند رج قبل تر از اولین تار داخل پود قالی، یعنی بین دو رج قالی کرده و در امتداد پود حرکت داده و درست از کنار اولین تار کشیده شده درآورده و یکی در میان عکس پود رج قبل سوزن را عبور می دهند. پس از رد نمودن آخرین تار، دوباره آن را وارد قالی کرده و در امتداد پود حرکت داده و بعد از چند رج از قالی خارج می کنند. سپس سوزن را درباره از همان محل خارج شده، وارد قالی کرده و به صورت مورب وارد رج می کنند. سوزن دیگر را نیز در همان ردیف از قالی مطابق پود کشی اول داخل کرده و قبل تر از اولین تار داخل پود قالی، یعنی بین دو رج قالی کرده در امتداد پود حرکت دادع و درست از کنار اولین تار کشیده شده در می آورند و عکس یک در میان پود قبلی، سزن را وارد نموده و پس از رد نمودن از آخرین تار دوباره وارد قالی می کنند و در امتداد پود حرکت داده و چند رج بعد از قالی در می آورند و از همان محل که سوزن را در می آورند، داخل قالی کرده و به صورت مورب وارد رج بعد می کنند. این عمل تا انتها انجام داده می شود.


• پود کشی در قالی لول:
 

ابتدا  قالی را از پشت بر روی زمین پهن می کنند و نخ پود را داخل سوزن کرده و فقط کمی به صورت حروف انگلیسی S يا Z می تابند. (البته ضخامت نخ پود باید یک مقدار نازک تر از رجشمار پود قالی باشد). از اولین رجی که قرار است پود داده شود، سوزن را در داخل پود کلفت قالی کرده و در امتداد پود حرکت داده و چند رج جلوتر در می آورند. سپس آن را تا حدی که سر نخ پود کلفت (کم تاب) به حد عرض قسمت سوراخی که در حال مرمت است برسد می کشند و دوباره سوزن را از همان محل خروج، داخل قالی کرده و به صورت مورب وارد پود بعدی نموده و از کنار تار در آورده و دوباره سوزن را از قالی خارج کرده و بقدری سوزن را می کشند که نخ پود مانده در قسمت سوراخ به حد عرض آن باشد. این کار تا انتها انجام داده می شود و طرف دیگر سوراخ نیز، به این صورت پود کشی می شود. این روش پود کشی را «پود کشی متصل» می گویند.

مدرس: هادی پور جهان

منبع :