نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه قم

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی قم ( برگ نخلی ) منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :