رنگ و رنگرزی

رنگرزی طبیعی (قسمت نهم: دلايل اقتصادی استفاده از رنگهای گياهی)

استفاده از رنگهای گياهی نتايج اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی خواهد داشت كه مهمترين آنها عبارتند از:


1. توسعه و احيای زمينهای باير و كشت گياهانی كه مصارف صنعتی دارند:
پهنة اقليی ايران، كه به عبارتي به سرزمين چهارفصل موسوم است، و گوناگونی طبيعت و آب و هوا زمينه ای را پديد آورده است كه گونه های مختلفی از گياهان می توانند در آن رشد و نمو يابند. پشتوانه دانش استفاده از مواد طبيعی، به عبارت ديگر گنجينه های اطلاعات در زمينة مصارف گوناگون دارويی، خوراكی صنعتی گياهان از منابع ارزشمند ديگری است كه می تواند امكان بهره مندی ما را از نعمتهاي طبيعی اين سرزمين پهناور گسترش دهد. ولی متأسفانه همچنان كه در فصلهای گذشته اشاره شد روشهای غلط و بكارگيری مواد نامرغوب و سودجويی سوداگران عرصه را برای استفاده از مواد طبيعی تنگ كرد. اما با برنامه ريزی صحيح و اتخاذ سياست توسعة پايدار، بر مبنای شناخت عميق امكانات و ظرفيتهای موجود جامعه، می توان در درازمدت به احيای زمينهای باير پرداخت و كاشت گياهان پرارزش صنعتی را، كه اكنون در معرض نابودی قرار گرفته اند، ترويج كرد و گسترش داد.
2. ايجاد اشتغال:
در جامعة ايران به علت رشد جمعيت و فراوانی نيروی جوان می توان، با اتخاذ روشهای اصولی، از اين نيروی فعال در احيای زمينهای باير و يا كشت گياهان صنعتی بهره مند شد. توليد و برنامه ريزی به نيروی فعال و كارآمد نيازمند است و سياستگذاران می توانند با ترويج و تشويق كشت گياهان صنعتی عرصه ای برای اشتغال جوانان فراهم آورند.
3. جلوگيری از آلودگيهای ناشی از كاربرد مواد شيميايی:
گسترش كشت گياهان صنعتی، علاوه بر مزايای افزايش فضای سبز و كاهش آلودگي هوا، در كاستن از مصرف مواد شيميايی آلاينده نيز به نحوي مستقيم مؤثر است و می تواند به عامل مهمی در حفظ سلامت محيط زيست مبدل شود. از نظر بهداشت فردی نيز كار با مواد طبيعی از بروز بيماريهای پوستی و تنفسی ناشی از مواد شيميايی پيشگيری می كند و خطر سرطان زايی را به حداقل می رساند.
4. صرفه جويی ارزی و ارزش صادراتی:
فرش و ساير دستبافتهای ايرانی، بعد از نفت مهمترين اقلام صادراتي كشور ما را تشكيل می دهند. از اين رو، گسترش توليد مواد اولية آنها در داخل كشور، با توجه به كيفيت مرغوب رنگهای طبيعی، از يك سو می تواند از خروج ارز برای تهية رنگهای شيميايی تا حدود زيادی بكاهد، و از سوي ديگر بازار جهانی فرش ايرانی را دوباره پررونق كند.
استفاده از طرحها و رنگهای اصيل ايرانی عامل مهمي برای حذف رقبايی است كه با تقليد از هنر و صنعت فرش ايران عرصه را بر توليدكنندگان كشور ما تنگ كرده اند.

نویسنده: معصومه صالحی

منبع :