نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه اصفهان

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی اصفهان ( گل و پرنده ) منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :