موزه های فرش

گزارش تصویری از فرشهای کاخ موزه رامسر

گزارش تصویری


با تشکر از خانم فردوس ومیلاد دانش شکیب

عکاس: میلاد دانش شکیب کارشناس ارشد عمران

 

منبع :