نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه همدان

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی همدان ( حاشیه ی شانه ی ) منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :