دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش بافت قالی(قسمت دهم)

در پایان پس از رفع عیوب چله کشی و کنترل عرض چله در زیر دار و سردار و اطمینان از صحیح بودن تعداد چله ها نوبت به گذاشتن تسمه یا خط کش بجای زه پایین برای پایه بافت و چوب هاف بجای زه بالا ,برای جدا کردن چله های زیر و رو از هم گذاشته میشود.

برای گذاشتن تسمه یا خط,کش سیخ پود کش را از جای نخ زه رد میکنیم و می تابانیم تا مابین چله ها باز شود و سپس تسمه یا خط کش را بجای زه رد میکنیم و سپس با دفه کاملا میکوبیم تا فیکس شود و مابین کار در اثر دفه کوبیدن کج نشود

اگر تسمه در شروع کج باشد و حالت اریب پیدا کند و بافت روی ان انجام شودعیب سرکجی یا شمشیری بوجود می اید بنابراین پس از گذاشتن تسمه و فیکس ان دو طرف تسمه را با متر اندازه میگیریم که کاملا در یک راستا قرار داشته باشد

نکته حتما قبل از گذاشتن تسمه روی انرا با چسب پوشش دهید تا لبه تیز تسمه باعث بریده شدن چله هانشود

تسمه هم میتواند فلزی باشد و.هم چوبی اما ضخامت تسمه نباید زیاد باشد

پس از گذاشتن تسمه و فیکس کردن تسمه با کوبیدن دفه دو طرف تسمه را اندازه میگیریم تا در یک راستا باشد و دچار کجی فرش یا شمشری بوجود نیاید

نکته نخ زه بالا تا پایان بافت فرش باقی میماند این کار باعث میشود زمانیکه فرش گردش دارد چله هایی که روی هم می افتد و جابجا میشود به پایین فرش نیاید و در بافت اشکال ایجاد نکند

وقتیکه بافت بالا می اید چله ها سفت تر میشود وما میخواهیم فرش دیرتر بچرخد میتوانیم ضخامت چوب هاف را نازکتر کنیم تا کمی سفتی چله کمتر شود و پود زنی اسانتر شود و بافت را ادامه بدهیم

پس از فیکس تسمه یا خط کش باید انداره گیری شود و کاملا صاف باشد تا پایه بافت کج شروع نشود عیب سره را بوجود نیاورد

در صورت تنظیم نبودن تسمه در پایین بافت و ایراد کجی در تسمه باعث میشود که بافت فرش عیب پیدا کند و سره دار شود

مدرس: زهره احمدی

منبع :