نقوش و طرح های فرش

نقش حاشیه نایین

نقش حاشیه در فرش های منطقه بافندگی نایین منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :