مرمت و شستشوی فرش

شستشو و مرمت فرش(قسمت ششم)

روش آماده نمودن چله برای مغزی نوع دوم


نخست نخ ویژه چله را ،مثلا" اگر قالی 20 رج باشد از نخ چله 60رج استفاده می کنند. در این صودت نخ چله ی 60 رج را داخل سوزن نموده انرا به صورت S یا Zمی تابندبه دست امده به صورت نخ 30رج شود از طرفی دیگر،باید حتما"نخ چله بک مقداراز نخ قالی نازک تر باشد.
از همین نخ به عنوان نخ چله ب مغزی استفاده می شود.
ریشه دوزی در قالی لول به روش مغزی نوع دوم
ابتدا قالی را به صورت معمول اماده می کنند گ سرنخی را که در داخل سوزن تابیده شده است به میخ روبه روی قالی گره زده و یکی از چله های قالی را با درفش در آورده و با قیچی آن دا بریده و به جای ان سوزن را داخل گره ها می کنند و چند رج پایین تر سوزن را از قالی خارج می سازند پس از آن از همان محل در آوردن سوزن ،مجددا" سوزن را داخل قالی فرو می کنند و در همان ابتدای تار کشیده شده قبلی سوزن را حرکت داده و از لبه قالی از همان گره خارج می سازند.
سپس دور میخ عبور داده و وارد گره کناری می سازند و تمامی عمل کرو تارکشی اول را در قسمت های مورد نیاز برای ریشه دوزی اعمال می کند
روش کار ریشه دوزی در قالی نیم لول و تخت به روش مغزی ازنوع دوم
پس از آماده کردن قالی، ابتدا سر نخی که در داخل سوزن است را به میخ رو به روی قالی گره زده و در داخل اولین تار و ردیف گر ها کرده ودر امتدادگره ها حرکت داده چند رج پایین تر از قالی خارج ساخته و به صورت مورب وارد ردیف کناری تار دومی می سازند و هم چنین ان را به صورت مستقیم عبور داده و از سر قالی خارج وبه دور میخ می چرخاند و وارد رویف سوم می کنند

نوع دیگر ریشه دوزی به روش کاشته

در این روش نخ چله مناسب با رجشمار فرش به اندازه بیست سانتی متر می برند و جفت جفت به صورت دولابا نخ تابیده شده ای که از قبل به صورت Sتاب وZ تاب آماده کرده به لبه های فرش می دوزند حرکت سوزن در این روش از گره لبه شروع می شود پس از عبور کردن از زیر گره ها به جای اول بر می گردد وبعد از قلاب شدن و قرار گرفتن ریشه لای نخ سوزن به صورت اریب از زیر گره اول به داخل گره دوم حرکت می کند ودر زیر ردیف گره حرکت می کند لازم به دکر است که رفت و برگشت سوزن به صورت زیگزاک هست.

توجه
مغزی نوع دوم بیشتر در قالی های لول بافت مورد استفاده قرار می گیرد.
در کل بندرت از این روش استفاده می شود
2_چنانچه نخ چله در داخل سوزن نرود از این روش استفاده می کنند .زیرا همان طور که وقبلا" گفته شد نخ چله 60 رج دو لا تاب برای فرش 30 رجی مورد استفاده قرار می گیر
در تمام موارد بالا بعد از ریشه دوانی قالی را از تخته شیب دا در آورده و آن را بروی کارگاه نصب می کنن و عملیا ت گلیم بافی را روی آن انجام می داند
3_بهتراست هنگام دخول سوزن در گره ها،تار پاره شده را از قالی در آوریم

 چهارسوق هنرمندان قم

منبع :