دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش بافت قالی(قسمت سیزدهم)

لول بافت: در این شیوه بافت فاصله‌ای در بین تارهای قالی وجود ندارد و تارها کاملا بهم چسبیده هستند و زاویه‌ای در بین تارهای زیر و رو وجود دارد در این بافته‌ها یک گره از پشت فرش به صورت یک گره کامل و تک دیده می‌شود و بین گره‌ها شیار وجود دارد، در این روش از دو پود یکی کلفت و دیگری نازک که پود کلفت از زیر ضرب و پود نازک از بالای ضرب عبور داده می‌شود.

نیم لول:

در این روش فاصله بین تارهای چله به اندازه قطر نخ چله بوده و رجشمار نصف چله کشی میشود یعنی اگر چله ۵۰رج است بجای ۵۰جفت باید ۲۵جفت چله کشیده شود و تارهای زیر و رو دارای زاویه می‌باشند یک گره در پشت فرش به اندازه یک گره و نیم گره دیده می‌شود. پودی که در این روش استفاده می‌شود از دو پود به ضخامت یکسان استفاده می‌‌شود. یکی از پودها و به اصطلاح پود کلفت از زیر ضرب و پود دیگر و به اصطلاح نازک از بالای ضرب عبور داده می‌شود و روی گره‌ها با شانه خوابانده می‌شود.

تخت بافت:

در این شیوه بافت تارهای قالی به صورت موازی وتخت و بدون هیچگونه زاویه‌ای در بین تارهای زیر ورو در کنار یکدیگر قرار گرفته و فاصله آنها تقریباً ۵/۱ برابر قطر نخ چله می‌باشد،یعنی رجشمار ۱/۳حساب میشود, یک گره از پشت فرش به صورت دو گره دیده می‌شود، فرش بافته شده به این روش نرم و دارای انعطاف زیادی است، بعد از بافتن یک رج ,پودی متناسب با قالی و به ضخامت متوسط از بین چله‌ها عبور داده می‌شود.

بهترین حالت پود نوع لول باف است که پود ضخیم و نازک با دو ضخامن متفاوت در فرش زده میشود.

پود دهی در فرش لول ,کاملا رجها بهم چسبیده و ازپشت فرش یک گره کامل دیده میشود .و دوام فرش بیشتر است

پس از اتمام زنجیره از جای زه پایین یک ردیف پود ضخیم رد میکنیم و میکوبیم و نخ زه را میبریم

اگر شیرازه متصل باشد پود ضخیم را بلندتر میگیریم و رفت و برگشت پود انجام میشود اما اگر شیرازه منفصل (بعدا دوخته شود) باشه پود ضخیم از دو طرف ازاد میباشد و فقط پود نازک رفت و برگشت دارد

مدرس: زهره احمدی

منبع :