نقوش و طرح های فرش

طرح حوض گبه

 نقش بكار برده شده در آن به صورت ترنجی در وسط كه گلی را نشان می دهد كه از اطراف آن گل برگها و گل ها و غنچه هایی منشعب می شود. كه در فارس معمولا به ترنج حوض گفته می شود این نقش را به این علت حوض گبه می گویند چون در فارس ترنج را حوض و قشقایی ها آن را گول می گویند ، و معمولا جایی پست یا گودالی است كه آب در آن جمع می شود و چون حوض در وسط حیاط خانه های قدیمی بود ، از این رو به ترنج حوض هم می گویند .  منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :