نقوش و طرح های فرش

طرح گل گبه

 نقش گل رز را در گبه طرح گل گبه می گویند كه در متن و زمینه آن از گلهای سرخ رنگی كه برگهای سبز رنگ داشتند تشكیل می شد و نقوشی در حاشیه داشته است كه رنگ گلهای آن متفاوت از رنگ متن و زمینه است.  منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :