نقوش و طرح های فرش

طرح درختی

 نقش این طرح بیشتر از درختان سرو،گل وبرگ وحیوانات می باشد،درخت درزندگی آدمی همیشه دارای اهمیت بوده زیرا با استفاده از درخت می توانستند نیازهای خود را تامین كنند و آن را به شكلهای مختلف مورد استفاده قرار دهند .

 

در جاهایی كه درخت كم بود و افراد آن مرز و بوم تصویر آن را بر روی صنایع دستی و دستبافت ها می آفرینند كه بیشترین نقشها در دستبافت هایی چون قالی و گبه به وجود آمده در این میان درخت سرو و بید مجنون مورد استفاده عشایر قرار گرفته است كه سرو مظهر شادی و شادمانی و بید مجنون مظهر حزن و اندوه بوده است انواع این نقوش عبارتند از طرح درختی ، طرح جانوری ترنج دار ، طرح سروی ، طرح گلدانی ، طرح سراسری و لچك و ترنج.

 منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :