نقوش و طرح های فرش

طرح هندسی

 در این نقش كه از اشكال هندسی لوزی ، مثلث ، بیضی و مربع استفاده می شده است كه گاه به صورت ذهنی هم بافته می شده از جمله این طرحها میتوان جوشقانی ، طرح بندی قابی ، طرح محرمان ، طرح ستاره ، طرح خاتم شیراز و طرح ختایی را نام برد.  منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :