نقوش و طرح های فرش

طرح چهار فصل

 این طرح كه نقش ان فصلی ازسال را نشان می دهد بدین صورت كه از مناظر گوناگون طبیعت برای نشان دادن فصل مورد نظر در گبه بافته می شود. ایل قشقایی از دست بافتهای بسیار مشهوری برخوردار می باشد كه مورد تحسین جهانی واقع شده است، قالیچه های ایل قشقایی تركی بافت می باشد.  منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :