نقوش و طرح های فرش

نقش درخت

یكی از نقش های مورد استفاده در گبه نقش درخت است كه ایلات قشقایی از این نقش بسیار استفاده می كنند. شاید علت استفاده از این نقش نبود درخت و یا كم بودن درخت در مناطق خشك و كوهستانی بوده و از طرفی دیگر به حالت روحی بافنده بستگی دارد، چرا كه سرو مظهر شادی وشادمانی،سرسبزی و طراوت است وبید مجنون مظهر ونشانه دلتنگی و حزن و اندوه. منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :