نقوش و طرح های فرش

نقش كودك و بچه

نقش بچه و كودك نشان دهنده دوست داشتن خانواده وعشق به زندگی و بارور شدن و بارور بودن است.درزندگی عشایری داشتن بچه و فرزندان ضامن تداوم زندگی خانواده وبقای نسل وادامه حیات ایل بوده چرا كه انها معتقددند كه تولید نسل باعث بقای بیشتر ایل و افزایش روزی می شود. منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :