نقوش و طرح های فرش

نقش چادر

نقش چادر در گبه نماد و سمبل آرزوی تشكیل خانواده و داشتن خانه و سرپناه است. شاید بتوان گفت آرزوی داشتن سرپناهی از خود و چادری بزرگتر و شاید داشتن خانه ای ثابت باشد. منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :