نقوش و طرح های فرش

نقش گل

نقش گل در گبه نشان دهنده و سمبل عشق و دوست داشتن همراه با شادی و یا شاید نشانه بهار و ندا دهنده بهشت و رضوان خدا باشد چرا كه بهار فصل رویش و نو شدن است و شروع زندگی دوباره همراه با رویش گلها است. منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :