نقوش و طرح های فرش

نقش سگ

 نقش سگ در گبه نماد و سمبل حسن وفاداری است چرا كه سگ دوست و یار و مددكار مردمان عشایر است و دام را در مقابل حیوانات درنده محافظت می كند.  منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :