نقوش و طرح های فرش

نقش شتر

 نقش شتر سمبل و نماد صبر و استقامت است چون شتر حیوانی است كه در بدترین شرایط آب و هوایی و یا گرمای شدید ، با صبر و استقامت تحمل می كند و حتی اگر چند روزی بدون آب و غذا بماند می تواند زنده بماند و در نزد قشقایی ها شتر بسیار با اهمیت است زیرا هنگام كوچ از این حیوان استفاده می شود و از پشم آن هم برای بافت فرش و از شیرش هم تغذیه می كنند. شتر حیوان پر منفعت در نزد قشقایی ها و عشایر دیگر كوچ رو می باشند. منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :