بازارهای جهانی

قیمت روز خرید و فروش انواع فرش اصفهان

جدول قیمت

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 50,000,000 55,000,000 5,000,000+ 
 پرده ای 100,000,000 120,000,000 10,000,000+ 
       
 شش متری 230,000,000 260,000,000 20,000,000+ 
 نه متری 360,000,000 400,000,000 35,000,000+
 دوازده متری 500,000,000 550,000,000 40,000,000+ 

منبع: قالیکده

منبع :