نقوش و طرح های فرش

گلیم گبه

در اصطلاح محلی ،گمچه نامیده می شود، فرشی است که توسط عشایر و روستاییان استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد بافته می شود . این گلیم گبه ها بر روی دارهای افقی (زمینی) از جنس پشم و توسط عشایر قشقایی و ایلات عرب در فارس ومنطقه فیروزآباد و سپیدار می بافند . گلیم گبه زیر اندازی است که زمینه آن به صورت گلیم ، طرحها و نقشها در آن به صورت برجسته می باشد ،و برخلاف گبه از طرحهای منحنی و گردان نیز استفاده می شود . وسایل مورد نیاز و حتی رنگهای این دستبافت مانند گبه است.(رنگهای تند وشاد) . منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :