بازارهای جهانی

قیمت روز خرید و فروش انواع فرش اردکان پشم

جدول قیمت

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 5,800,000 6,500,000 500,000+ 
 سه متری  --- ---
---
 پرده ای 17,500,000 19,500,000 1,000,000+ 
 شش متری 30,000,000 33,500,000 2,000,000+
 نه متری 45,500,000 49,500,000 4,000,000+ 
 دوازده متری 62,000,000 68,000,000 5,000,000+ 

منبع: قالیکده

منبع :