نقوش و طرح های فرش

گبه پتویی

این نوع گبه ،با پرزهای بلند بصورت دو رو بافته می شود. استفاده از پود زیاد و همین طور ظرافت بافت این نوع گبه باعث نرمی آن می شود ،و بنابراین از آن به عنوان روانداز استفاده می کنند. منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :