نقوش و طرح های فرش

گبه قالی

ظریفترین نوع گبه ها که دارای پرزهای کوتاهتر و پودی کمتر است و اغلب به سفارش افراد بافته می شود . در این نوع گبه تعداد پود در هر رج از سه پود تجاوز نمی کند .  منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :