بازارهای جهانی

قیمت روز خرید و فروش انواع فرش تبريز 50 رج چله ابریشم

جدول قیمت

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم  31,000,000  35,000,000 2,500,000+ 
 سه متری  80,000,000  88,000,000 5,000,000+ 
 دایره قطر یک و نیم متر
32,000,000   36,000,000 4,000,000+ 
 شش متری 155,000,000  170,000,000  15,000,000+ 
 نه متری  225,000,000 245,000,000  25,000,000+ 
 دوازده متری 330,000,000  365,000,000 

35,000,000+

منبع: قالیکده

منبع :