نقوش و طرح های فرش

طراحان فرش نایین

فرش نایین متاثّر از فرش اصفهان است و عمر و سابقه ی آن نیز چندان طولانی نیست . بنابراین ، جستجوی ما برای شناسایی هنرمندان با سابقه در این حرفه ، جز به بازیافت تعداد معدودی از هنرمندان راه نیافت.

 

شاید در فرش نایین از طرّاحان بزرگ ، نظیر آنچه که امروزه در اصفهان یا تبریز دیده می شوند ، نشانی نداشته باشیم ، امّا باید دانست که بسیاری از ارزش های زندگی امروز ، در قالب آداب و روسم و فرهنگ و هنر ، با یاری پایمردی و تلاش مردم ، اقوام ، یا ساکنان سرزمین هایی خاص حفظ شده و به یادگار مانده که لزوماً نشان و مهر هنرمندی خاص بر پیشانی ندارند. این امر ، گاه حکایت از آن دارد که درک و قابلیّتی ذاتی و جمعی بر هنر منطقه حاکم است. با این وصف نمی توان استفاده ی درخشان از نقوش شناخته شده و سنّتی و رنگ آمیزی ویژه ی فرش نایین را از تاثیر قلم برخی از هنرمندان دور دانست. در اینجا به نام تعداد محدودی از هنرمندان طرّاح که فارغ از امر تولید به حرفه ی گرامی طرّاح قرش اشتغال دارند اشاره یی می کنیم.

محمّد پرستش که مهارت او در لچک ترنج نجف آباد و اصفهان است.

محمّد علی رهنیان محمّدی نیز قبلاً از نقّاشان فرش بوده است که امروزه به علّت ضعف چشم کار نمی کند.

منبع : کتاب فرش نایین

منبع :