در حاشیه

ایل كشكولی بزرگ و كوچك

به زبان تركی صحبت می كنند ،كاملا به سبك چادرنشینی زندگی میكنند و مدام در حال كوچند زندگی آنها از طریق دامداری و دامپروری و فروش دستبافته ها تامین می شود و قالیچه های آنها بسیار معروف است.

 

در گبه بافی از شهرت خاصی برخوردارند. نوع بافت آنها فارسی و تركی بوده واز رنگهای شفاف و روشن استفاده می كنند،پشمهای مورد مصرف در دستبافته ها توسط دست ریسیده می شود و رنگرزی خامه ها به روش طبیعی با رنگها ی گیاهی انجام می شود. چله كشی به روش فارسی و تركی  بر روی دارهای زمینی افقی انجام می شود، جنس چاهها ، پودها و خامه ها از پشم است . این طایفه در گبه بافی پس از طایفه عمله معروفیت دارند. معروفترین طرحها ی این طایفه طرح شیر تك یا جفت شیر می باشد و دیگر طرحها ی هندسی در بافت گبه های این طایفه مرسوم می باشد.

قشلاق طایفه كشكولی بزرگ در منطقه ماهو میلاتی در جنوب ممسنی می باشد. ییلاق این طایفه در شمال غربی استان فارس اطراف كاكال، كمهر، در كل شمال غربی استان فارس می باشد.

قشلاق طایفه كشكولی كوچك اطراف قیر كارزین ، دهستان هنگام، جنوب غربی فیروز اباد ،خونچ و روستای زاخویه و روستای جگردان می باشد. ییلاق طایفه كشكولی كوچك در جوار طایفه كشكولی بزرگ در اطراف كمهر می باشد.

منبع :