در حاشیه

طایفه شش بلوكی

در گبه بافی مشهورند گویش آنها تركی است و در دست بافته ها ی خود از گره تركی استفاده می كنند. پس ازطایفه دره شوری طایفه شش بلوكی در گبه بافی مهارت زیادی دارند. گبه های تحت عنوان شورباخورلو بسیار معروف است.در اطراف شهرستان آباده ساكن می باشند و جز گبه های تیره شورباخورلو،تیره هیبت لووتیره دوقزلو از طایفه شش بلوكی دربافت گبه بسیار معروف می باشند.درفصل سرما به منطقه فراشوند و دهستان دوجگال و منطقه دیرم و دشت پلنگ كه در كل قسمت جنوب غربی بخش فراشوند كوچ می كنند و در فصل گرما به منطقه آباده وخسروشیرین و منطقه اس وپاس كوچ می كنند.

منبع :