در حاشیه

اولین صادر کنندگان فرش در تبریز

اولین صادر کنندگان فرش در تبریز ، اواخر دوره قاجار

منبع :