در حاشیه

رفع سرکجی فرش یا سَره داشتن

برخی از مواقع فرش های پایین آمده از دار قالی به علت شل و یا سفت بودن چله ها در دو طرف دار و یا عدم کوبیدن منظم ، گره ها کج از کار درمی آیند و یا کناره های آن جمع می شود.

 

دلایل مهم دیگری که در بروز این کیفیت نامطلوب موثرند عبارت اند از : بی توجهی بافنده در تغییر نمره نخ های مورد مصرف ، پاره کردن مکرر تارهای چله و در بسیاری موارد نیز معلول دارهای قالی بافی ناسالم و کجی است که بافنده بی اطلاع با کار کردن روی آنها زحمت طاقت فرسای خود را در پایان کار با ارائه ی فرشینه ای کج و کوله به هدر می دهد. رفع این عیوب هنگام بافت با رعایت اصول فنی از جمله متعادل ساختن کشش چله ها بر روی دار امکان پذیر است و در صورتی که فرش به صورت سرکج نیز از دار پایین کشیده شود با سپردن آن به کارگران متخصص و عملیات دارکشی ، کج بودن آن را می توان تا حدودی اصلاح کرد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

 

منبع :