در حاشیه

رفع چروکیدگی فرش

گاهی اوقات تار و پود پشمی برخی از فرش های ایلیاتی در اثر مرور زمان کش آمده و در نتیجه قسمت هایی از این فرش ها چروکیده می شود. این عارضه ممکن است به سبب تابیدن غیر یکنواخت پشم نیز بروز کند.

 

متاسفانه برای این قبیل فرش ها راه چاره ی اساسی وجود ندارد. توصیه می شود در صورت مشاهده ی اولین آثار چروک خوردگی ترتیبی داده شود که قسمت های چروک خورده کمتر در معرض پا خوردگی قرار گیرند. اگر قسمت چروک خورده در وسط فرش باشد شاید بتوان به کمک قید و دستگاه های مخصوص شبکه ی تار و پود فرش را کشید و تا اندازه ای آن را صاف کرد. در صورتی که چین و چروک فرش زیاد باشد می توان ناحیه  چروک خورده را عوض کرده و به جای آن قسمت جدیدی بافت. البته در صورتی که ارزش تجاری فرش اجازه ی این کار پردردسر و هزینه ی زیاد آن را بدهد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :