در حاشیه

چوپانی از اهالی آناتولی

خرقه ای نمدی که با نقش ستاره تزیین شده ، به تن دارد. این نوع پوشش چوپانان را در برابر عوامل طبیعی به خوبی حفظ می کند. منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

منبع :