اساتید فرش

برادران صفدرزاده حقیقی

هنر قالیبافی درخانواده برادران صفدرزاده حقیقی بیش ازیك قرن است كه سابقه دارد. مرحوم حاج مهدی خان، پدر خانواده ازاستادان بنام دوران خود بود كه اغلب نامداران فرش اصفهان درقرن اخیراز شاگردان وی بوده اند . استاد بزرگواردارای چهارده فرزند است كه چهارتن ازفرزندانش بنامهای (حاج غلامعلی ، حاج یدالله ، فیض الله و نصرالله ) درتكامل هنراجدادی فعالیت نموده وادامه دهنده راه پدر می باشند.

منبع :